فلزیاب Sky Force فلزیاب جدیدی از گلد اسکن وان مزایای دستگاه فلزیاب Sky Force : یک ریز پردازنده دقیق و قدرتمند برای سیگنالینگ مصنوعی با استفاده از یک فیلتر قدرتمند ۹ حالت سیستم یونیزاسیون مصنوعی تقویت سیگنال یک سیستم سیگنال توربو سیستم برای حذف ذرات و مواد معدنی اضافی و مزاحم تعادل دیجیتالی زمین عمق […]