فلزياب لورنز – Deepmax – X6 برای هر کسی که مایل به کشف گنج پنهان عمیق و همچنین جستجو حرفه ای و قرار دادن برنامه های کاربردی است. انواع کویل های جستجو را می توان به این آشکارساز فلز متصل کرد. مناطق بزرگ می تواند به طور موثر تشخیص به خصوص با قاب کویل. آب […]